صفحه اصلى » شعر مهدوى » خورشيد پرستان
شعر مهدوى

الأشعار خورشيد پرستان

بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: هوشنگ ابتهاج تاريخ تاريخ: ۲۱ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۷۵۳ نظرات نظرات: ۰
خـورشيد  پرسـتان رخ آن ماه  نديدند          دل يـاوه نـهادند که دلـخواه  نديدند
هر کس دم ازو مى زند و اين همه  دستان          زان  روسـت  که درپرده او راه نديدند
شرح غم دل سوختگان کار سخن نيست          زيـن سـوز نهان خلق به جز آه  نديدند
امـروز عـزيز هـمه عـالم شـدى اما          اى  يـوسف من حال تو در چاه  نديدند
از  خون شفق خنده گشايد گل  خورشيد          آن شب شدگان بين که سحر گاه  نديدند
رنـدان  نـبريدند  دل از دست  درازى          تـا  زلـف  تو را اين همه کوتاه نديدند
آزادگى آمـوز که مـردان شـرف مرد          در جـلوه حـسن و هنر و جاه  نديدند
هـر  گوشـه زگنـج ازلى يافت  نصيبى          جـاى  غـم  او جـز دل آگاه  نديدند
چون سـايه بپوشان دل خود کاينه  داران          جـز  گرد  در اين کهنه گذرگاه نديدند
رتبه رتبه:
  ۱ / ۴.۰
نظرات
بدون نظرات

نام: *
كشور:
ايميل:
متن: *
بررسی کاربر: *
إعادة التحميل
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم